Ons specialisme

In onze familie- en erfrechtpraktijk staat de mens centraal! Elke zaak is anders, want elk mens is anders. Er wordt door ons bekeken wat voor u in een specifieke situatie de beste oplossing is.

Onze specialisten

Terreinen

 • Aangaan van een relatie.
 • Afstamming, erkenning en ouderschap.
 • Adoptie.
 • Verbreken van een relatie.
 • Alimentatie.
 • Pensioen.
 • Kinderen.
 • Personenrecht.

Ons Team familie- en erfrecht bestaat uit gespecialiseerde en ervaren juristen. Wij bieden hoogwaardige dienstverlening. Wij regelen uw zaken graag goed, zorgvuldig en efficiënt.

Vaak wordt gezegd dat emoties en principes bij het nemen van financiële en zakelijke beslissingen geen rol mogen spelen. In het familie- en erfrecht zijn die twee echter per definitie met elkaar verbonden. Binnen het familie- en erfrecht waar het vrijwel altijd gaat om u en uw gezin, spelen emoties doorgaans immers een grote rol. Onze specialisten onderkennen dit als geen ander en staan voor u klaar om u met hun expertise en ervaring daarbij te begeleiden.

Anderzijds spelen er vaak complexe juridische, financiële, fiscale en zakelijke aspecten. U heeft in zo’n geval niet alleen behoefte aan een luisterend oor, maar ook aan een advocaat die snel, effectief en doortastend voor u kan optreden. Uw belangen moeten immers optimaal worden behartigd. Wij zijn welbewust specialisten, geen generalisten. Zo zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie en zijn wij als geen ander in staat om u in familiezaken bij te staan.

Wij beschikken ook over expertise voor die situaties waarin één of beide partners vermogend is/zijn, of ondernemer in een IB-onderneming of DGA is. Dan zijn de zakelijke belangen niet te onderschatten. Onze familie- en erfrechtspecialisten werken in dit kader ook vaak samen met financiële adviseurs, fiscale adviseurs en register valuators.

  Aangaan van een relatie
  Onder jongere generaties is het gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen.

  Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap heeft als uitgangspunt dat enkel hetgeen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd standaard in de gemeenschap van goederen zal vallen. Voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen.

  Als u ongehuwd wilt samenwonen, of onder voorwaarden wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten, kunt u onderstaande zaken door ons laten regelen:

  • Opstellen en toetsen van samenlevingscontracten.
  • Toetsen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

  Afstamming, erkenning en ouderschap
  In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder. Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden.

  Wordt een kind buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het kind juridisch gezien nog geen vader. De verwekker, biologische ouder of een derde dient het kind te erkennen om juridisch ouder te worden.

  Onder andere onderstaande zaken kunnen wij voor u regelen:

  • Gerechtelijke vaststelling ouderschap.
  • Vervangende toestemming erkenning.
  • Erkenning ongeboren kind.
  • Vernietiging erkenning.
  • Ontkenning vaderschap.

  Adoptie
  Adoptie is het wettig aannemen als kind van iemand die niet het biologische kind is. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Twee vrouwen of twee mannen kunnen in Nederland sinds 2001 samen een kind adopteren. Sinds 2009 mag het ook kinderen uit het buitenland betreffen.

  In het kader van adoptie kunnen wij onder andere voor u regelen:

  • Verzoek tot adoptie.
  • Verzoek tot herroeping van adoptie.

  Verbreken van een relatie
  Een huwelijk of andere samenlevingsrelatie kan op ieder moment beëindigd worden. Is er een samenlevingscontract, dan kunnen daar bepalingen in staan die aangeven hoe het contract ontbonden kan worden en welke zaken er geregeld moeten worden. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. In tegenstelling tot een huwelijk kan een geregistreerd partnerschap, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen.

  Onder andere onderstaande zaken kunnen wij op een dergelijk moment voor u regelen:

  • Echtscheidingen op eenzijdig of gezamenlijk verzoek.
  • Verbreking van een geregistreerd partnerschap op eenzijdig of gezamenlijk verzoek.
  • Verbreking van een samenlevingscontract op eenzijdig of gezamenlijk verzoek.
  • Verdeling van de (huwelijks-)gemeenschap.
  • Verrekening in verband met de huwelijkse voorwaarden.
  • Afwikkeling van het samenlevingscontract.
  • Waardering van het te verdelen of te verrekenen vermogen.
  • Waardering van het ondernemingsvermogen.

  Alimentatie
  Indien echtgenoten na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap gaan scheiden, dan blijft ook na de echtscheiding de verplichting bestaan om voor elkaar te zorgen. Dit heet de onderhoudsplicht. Doorgaans wordt aan de onderhoudsplicht voldaan door het betalen van partneralimentatie.

  Indien ex-echtgenoten of ex-partners samen kinderen hebben, blijven zij beide verantwoordelijk voor de verzorging en de kosten van de kinderen. Dit kan betekenen dat er kinderalimentatie betaald moet worden. Hierbij maakt het geen verschil of de ouders getrouwd of samenwonend waren of misschien niet eens een relatie hadden.

  In het kader van alimentatie kunnen wij onder andere onderstaande zaken voor u regelen:

  • Berekenen en vaststellen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.
  • Wijziging van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.
  • Nihilstelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

  Pensioen
  In geval van echtscheiding kan mogelijk verevening van pensioenrechten over het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap plaatsvinden. In de Wet Verevening Pensioenrechten is namelijk geregeld dat een ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen van de ander.

  Momenteel is het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend. Op basis van dit wetsvoorstel moet de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden, worden gemoderniseerd. Onderhavig wetsvoorstel zal van toepassing zijn bij echtscheidingen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet, naar verwachting zal dit 1 januari 2021 zijn. Op echtscheidingen die vóór deze datum bij de rechtbank worden ingediend blijft de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing.

  In het kader van pensioen kunnen wij onder andere onderstaande zaken voor u regelen:

  • Verevening of verdeling van pensioenrechten.

  Kinderen
  Voor kinderen kan de verbreking van de relatie tussen hun ouders een hele heftige ervaring zijn. Een dergelijke situatie gaat gepaard met veel veranderingen. Het dagelijks leven van een kind verandert ingrijpend. Om alles zo goed als mogelijk te laten verlopen, is het van belang om duidelijke afspraken met betrekking tot de kinderen te maken. De belangen van uw kind(eren) verliezen wij geen seconde uit het oog. Wij zullen er samen met u naar kijken hoe de insteek van de procedure zal zijn, zodat de belangen van de kinderen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.  

  Speelt er iets anders en bent u het niet eens met ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind? Ook in een dergelijke situatie kijken we graag naar de mogelijkheden om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing aan te vechten bij de rechtbank.

  Met betrekking tot uw kind(eren) kunnen we u onder andere bijstaan bij onderstaande zaken:

  • Opstellen van het ouderschapsplan.
  • Vormgeving van een zorg- en contactregeling (omgangsregeling).
  • Omgangsregeling voor grootouders.
  • Wijziging van het gezag.
  • Herstel van het ouderlijk gezag.
  • Verweer bij ontzetting of ontheffing van het ouderlijk gezag.
  • Verzoek tot vaststelling of wijziging van de hoofdverblijfplaats.
  • Vervangende toestemming bij verhuizing.
  • Vervangende toestemming ID-kaart of paspoort.
  • Ondertoezichtstelling.
  • Uithuisplaatsing.
  • Kinderontvoering.

  Personenrecht
  Het personenrecht omvat het geheel van rechtsregels betreffende de hoedanigheden en bevoegdheden van personen.

  Onder andere onderstaande zaken kunnen wij in het kader van personenrecht voor u regelen:

  • Wijziging voor- en/of achternaam.
  • Vaststelling van het rechtsvermoeden van overlijden.

  Erfrecht
  Wanneer een familielid, partner of goede vriend of vriendin overlijdt, laat hij of zij vaak een aantal bezitting na, zoals een huis, inboedel en ander vermogen (bijvoorbeeld een spaarrekening, waardepapieren zoals aandelen of obligaties of onroerend goed). Als er conflicten tussen de erfgenamen of andere partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap ontstaan, kan het inschakelen van een erfrechtadvocaat nodig zijn. Wij kunnen als erfrechtadvocaat optreden voor verschillende partijen, zoals erfgenamen, executeurs, vereffenaars, schuldeisers, legatarissen en legitimarissen

  Wij zijn ons steeds bewust van het feit dat wij u begeleiden bij gevoelige geschillen die vaak al heel lang geleden zijn ontstaan in de familie. Bijstand van een ervaren erfrechtadvocaat kan helpen om verdere escalatie te voorkomen en conflicten over de verdeling van de nalatenschap op te lossen. Als de erfgenamen geen oplossing bereiken, dan kunnen wij voor u procederen over alle erfrechtelijke leerstukken, waaronder:

  • Geldigheid van het testament.
  • Uitleg van het testament en verdeling van de nalatenschap.
  • Verdeling van de nalatenschap zonder testament (versterferfrecht).
  • Vereffening van de nalatenschap door een vereffenaar.
  • De positie van de executeur.
  • Aanspraak op de legitieme portie.
  • De afwikkeling van legaten.
  • Het aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis.

  ​Als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap, kan in plaats voor een procedure, in overleg met alle betrokken partijen, een mediator ingeschakeld worden. De mediator zal door middel van gesprekken proberen een oplossing te vinden tussen de betrokkenen. Een overlijden is namelijk al verdrietig genoeg, en hoog oplopende geschillen over de verdeling van een nalatenschap vergroten het verdriet alleen maar. Dat kan vaak voorkomen worden als partijen, met hulp van de mediator, zelf afspraken kunnen maken over de afwikkeling van de nalatenschap. Meer informatie over mediation kunt u vinden via deze link

  Team familie- en erfrecht terreinen