Ons specialisme

Het aanbestedingsrecht heeft tot doel eerlijke concurrentie te bevorderen en beoogt te verzekeren dat ondernemingen op een eerlijke wijze kunnen meedingen naar overheidsopdrachten en/of speciale sectoropdrachten.Voor overheden geldt dat zij zich aan bepaalde gedragsregels moeten houden om vervalsing van concurrentie tegen te gaan (Wet markt en overheid).

Onze specialisten

Terreinen

  • Advies over (Europese) aanbestedingsplicht.
  • Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht.
  • Advies over de te volgen procedure.
  • Opstellen van aanbestedingsdocumenten.
  • Voeren van kort geding procedures.
  • Speciale sectoren.
  • Mededingingsrecht.

Wij vormen een hecht Team dat intensief samenwerkt en altijd voor u klaarstaat. Ons Team beschikt over de expertise om zowel overheidsopdrachtgevers als ondernemers bij te staan.

Recentelijk hebben wij onder andere de aanbestedingsdocumenten opgesteld voor afvalophaaldiensten, accountantsdiensten, de bouw van meerdere multifuntionele accommodaties (MFA’s), een installatie voor warmte- en koudeopslag, diverse onderhoudscontracten op het gebied van infrastructuur, Wmo-vervoer en de bouw van een stadsschouwburg.

Wij volgen de juridische ontwikkelingen op zowel Europees als nationaal niveau nauwgezet. Wij informeren u hierover door middel van onze nieuwsbrieven en blogs. Daarnaast organiseren wij met regelmaat een workshop die u gratis kunt bijwonen. De afgelopen tijd hebben wij bijvoorbeeld de volgende workshops georganiseerd:

  • Aanbesteden in de bouw.
  • Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (n.a.v. de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen).
  • Aanbesteden, zo is het bedoeld.

Advies over (Europese) aanbestedingsplicht
Wij adviseren opdrachtgevers al in de voorfase van een aanbestedingsprocedure. Bij de vraag of sprake is van een (Europese) aanbestedingsplicht is allereerst van belang of de opdrachtgever een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet is. Verder staan wij stil bij de vraag hoe de opdracht kwalificeert (is sprake van een werk, levering, dienst of concessie) en of sprake is van één of meerdere (geclusterde) opdrachten. Vervolgens dient te worden bepaald of de drempels voor Europees aanbesteden worden overschreden.

Ook als een opdracht een waarde heeft onder de Europese drempels, gelden er regels, bijvoorbeeld op grond van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid van de aanbestedende dienst en op grond van de Gids Proportionaliteit.

Voor bepaalde organisaties kan het raadzaam zijn om vrijwillig een (private) aanbestedingsprocedure te volgen. Bijvoorbeeld voor woningcorporaties. In Nederlands worden woningcorporaties (nog) niet als aanbestedende dienst aangemerkt, maar in Europa wordt daar anders over gedacht. 

Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht
De Aanbestedingswet kent een aantal uitzonderingen op de (Europese) aanbestedingsplicht. Zo is een aanbesteding niet verplicht indien de opdracht kan worden gegund krachtens (quasi)inbesteding, horizontale samenwerking of op basis van een uitsluitend recht. Daarnaast zijn bepaalde typen dienstverlening uitgezonderd van de Europese aanbestedingsplicht (zoals juridische dienstverlening en bancaire leningen).

Advies over de te volgen procedure
De meest gangbare Europese procedures zijn de openbare en de niet-openbare procedure. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er geen gemakkelijk toepasbare oplossingen beschikbaar zijn, kan het doorlopen van een concurrentiegerichte dialoog of een mededingingsprocedure met onderhandeling echter de meest aangewezen procedure zijn. Als gezocht wordt naar een innovatief product of werk of innovatieve dienst die nog niet op de markt beschikbaar is, kan het innovatiepartnerschap worden toegepast.

Ook bij onderdrempelige opdracht dient een keuze te worden gemaakt voor een procedure. Afhankelijk van het soort opdracht en de waarde daarvan, kan gekozen worden voor één-op-één gunning, een meervoudig onderhandse procedure of een nationaal openbare procedure.

Opstellen van aanbestedingsdocumenten
Wanneer een bepaalde procedure is gekozen, zullen er aanbestedingsdocumenten moeten worden opgesteld. Bijvoorbeeld een leidraad, waarin wordt beschreven aan welke eisen inschrijvers en inschrijvingen moeten voldoen, en op welke wijze de winnende inschrijving wordt bepaald. Wij hebben ruime ervaring met het formuleren van geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria.

Daarnaast kunnen wij ook de contractdocumenten (zowel traditionele als geïntegreerde contracten) voor u opstellen, alsmede de overige aanbestedingsdocumenten, zoals nota’s van inlichtingen en deugdelijk gemotiveerde selectie- en gunningsbesluiten.

Voeren van kort geding procedures
Indien een selectie- of gunningsbesluit aanleiding geeft voor een kortgedingprocedure, staan onze advocaten u in rechte bij. Wij staan zowel opdrachtgevers als ondernemers (inschrijvers) bij. 

Speciale sectoren
Voor speciale sectoropdrachten (zoals opdrachten die verband houden met de toevoer van gas, warmte en elektriciteit, of de exploitatie van luchthavens, zeehavens en binnenhavens) gelden andere regels dan voor overheidsopdrachten. Ons Team heeft ruime ervaring met het aanbesteden van speciale sectoropdrachten en de daarvoor geldende regels.

Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht verzekert evenals het aanbestedingsrecht, effectieve concurrentie. Voor overheden geldt dat zij zich aan bepaalde gedragsregels moeten houden om vervalsing van concurrentie tegen te gaan (Wet markt en overheid). Zo moeten overheden alle kosten die zij maken voor een dienst doorberekenen in de prijs en mogen zij hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven. Dit dient dus ook in het achterhoofd te worden gehouden bij bijvoorbeeld het gunnen van opdrachten krachtens quasi-inbesteding.

Onderstaand treft u de links aan naar belangrijke bronnen van het aanbestedingsrecht:

Europese aanbestedingsrichtlijnen
Richtlijn voor het plaatsen van overheidsopdrachten
Richtlijn voor het plaatsen van speciale sector opdrachten
Richtlijn voor het plaatsen van concessieovereenkomsten

Aanbestedingswet
Aanbestedingswet 2012

Gids proportionaliteit
Gids Proportionaliteit, eerste herziene versie

Aanbestedingsreglement werken
ARW 2016

Team aanbesteding en mededinging terreinen