Blog Door mr. J.P.G. (Jelle) van Roeyen, mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra, mr. F.G. (Gülsüm) Akkaya-Yilmaz

Het kabinet heeft op 17 maart jl. een economisch noodpakket aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel maakt het mogelijk dat bedrijven die omzetverlies lijden door de coronacrisis worden tegemoetgekomen in de loonkosten. Bedrijven kunnen vanaf vandaag (maandag 6 april) een aanvraag bij UWV indienen. Het digitale loket is daarvoor opengesteld.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de NOW moet er sprake zijn van ten minste 20% omzetverlies. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en komt bedrijven tegemoet door maximaal 90% van de loonsom te vergoeden.

Verder geldt als voorwaarde dat werkgevers het reguliere salaris aan hun medewerkers blijven doorbetalen. Tijdens de periode dat subsidie wordt ontvangen kunnen bedrijven geen aanvraag doen voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Vindt er toch een ontslag om bedrijfseconomische redenen plaats, dan moet de werkgever het loon van de werknemer plus een verhoging van 50% terugbetalen.

In de regeling staat een verlies aan omzet centraal. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. De hoogte van het omzetverlies moet worden bepaald door de totale omzet uit 2019 door vier te delen.
De omzet in de maanden maart, april en mei 2020 wordt vervolgens vergeleken met de omzet in 2019. Indien een bedrijf bestaat uit meerdere rechtspersonen, dan moet de omzetdaling van het hele concern worden aangehouden.

UWV gebruikt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst.
Het socialeverzekeringsloon wordt als grondslag gebruikt. Daarbovenop komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies. Salarissen tot een bedrag van € 9.538,- per maand worden gecompenseerd. In de regeling NOW wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Dit maakt dat ook het salaris van flexwerkers, zoals bijvoorbeeld oproepkrachten wordt gecompenseerd.

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers moeten bij de aanvraag de verwachte omzetdaling opgeven. Bij een positieve beslissing keert UWV een voorschot uit van 80% in drie termijnen. Binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag wordt het eerste deel van het voorschot uitbetaald aan de werkgever.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor moet een accountantsverklaring worden opgesteld. UWV zal binnen 22 weken een eindafrekening doen.   

Het kabinet zal de werking van de maatregel monitoren en indien nodig aanpassingen doorvoeren, zodat bedrijven zo goed mogelijk worden geholpen. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Bij vragen over de NOW regeling, kunt u gerust contact opnemen met één van onze leden van Team Arbeidsrecht.

Jelle van Roeyen
Diel Boere
Matthijs Hoekstra
Gracia Dierikx
Gülsüm Yilmaz

Auteurs

< Naar overzicht