Blog Door mr. M. (Mieke) Verhoeff

Cryptovaluta: nieuwe regelgeving, plaats in het financiële verkeer en een verkenning van rechtspraak.

Cryptovaluta. De één beschouwt ze als serieus object van waarde, de ander wacht liever af welke status hieraan in het maatschappelijk verkeer toekomt op de lange termijn. Met name op het gebied van toezicht en criminaliteitsbestrijding vormt de regulering van cryptovaluta een uitdaging. Minister Hoekstra van Financiën heeft in dat verband in een brief van 8 maart 2018 aan de Tweede Kamer bericht dat regulering op handen is die in 2019 in werking zou kunnen treden. Hierna zou de handel in cryptovaluta dienen te vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Verder richt de aandacht van de Minister zich op de rechten en plichten van aanbieders van online portemonnees voor de cryptovaluta (de zogenoemde ‘wallets’) en op de wijze waarop omwisselplatforms te werk mogen gaan bij het wisselen van de valuta’s in geld en andersom.

Vooralsnog worden cryptovaluta blijkens een uitspraak van de Rechtbank Overijssel niet erkend als ‘geld’, maar worden ze gezien als ruilmiddel. In verband met cryptovaluta oordeelde de Rechtbank Amsterdam eind vorig jaar dat een bank terecht de bancaire relatie met een bitcoinmakelaar had opgezegd nadat was gebleken dat deze klant geen helderheid kon verschaffen over de herkomst van miljoenen euro’s aan geldstromen waarmee in bitcoins werd gehandeld.

Het minen van cryptovaluta kwam onlangs ook aan de orde in een arbeidsrechtelijke geschil.

Tot slot is vermeldenswaardig een onlangs gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland. Hierin gaat het over een koopovereenkomst ter zake van twintig mining-computers. De verkoper had zich er in de koopovereenkomst ter zake van de mining-computers toe verplicht om na overdracht van de computers cryptomunten, in dit geval zogenoemde ‘Ethers’, voor de koper te blijven minen. De verkoper zou zichzelf in ruil voor de werkzaamheden 10% van de opbrengst toe-eigenen, waarna de rest van de opbrengst in de ‘wallet’ van de koper terecht zou komen. Dit ging een tijdje goed, totdat de verkoper stopte met het overboeken van Ethers. Enige tijd later werden alle computers van de koper afgesloten van het netwerk van de verkoper.

De koper vordert in kort geding:

  • afgifte van de twintig mining-computers;
  • schriftelijke verantwoording over het aantal geminede Ethers vanaf de staking van de betaling van de geminede Ethers tot aan de datum van de afsluiting van de computers van het netwerk; en
  • betaling van Ethers die in de periode vanaf de staking van de overboeking van de Ethers tot aan de datum van de afsluiting van de computers zijn gemined.

De verkoper verweert zich met de stelling dat hij zijn verplichting tot afgifte opschort, omdat hij teveel Ethers zou hebben overgeboekt naar de wallet van de koper. Hij zou om die reden nog geld tegoed hebben van de koper. De Voorzieningenrechter wijst de afgifte van de mining-computers echter toe. Hiertoe wordt geoordeeld dat de verkoper niet voldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat en waarom hij teveel Ethers zou hebben overgeboekt. Zijn opschortingsrecht is daarom niet komen vast te staan. Daarnaast wordt ook de verzochte schriftelijke verantwoording toegewezen. In dat kader overweegt de Voorzieningenrechter dat het weliswaar lastig is om snel vast te stellen hoeveel Ethers er gemined zijn, maar dat dit kennelijk niet onmogelijk is. Een deskundige kan, met specifieke kennis uit het systeem van de mining-computers, conclusies trekken over de hoeveelheid geminede Ethers, zodat het afleggen van verantwoording niet onmogelijk is. De verzochte overboeking van de geminede Ethers wordt eveneens toegewezen.

De uitspraak illustreert dat de vaststelling van de hoeveelheid geminede cryptovaluta een uitdaging kan zijn. Indien een overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot het minen van cryptovaluta doen de contractspartijen er dus verstandig aan om vast te leggen op welke wijze de geminede cryptovaluta worden bijgehouden en wie, ingeval van onduidelijkheid hierover, het risico draagt van (kosten in verband met het oplossen van) moeilijkheden bij de vaststelling van het aantal geminede cryptovaluta. Wij zijn natuurlijk beschikbaar om hierover, maar ook over de vastlegging van allerhande andere contractuele afspraken, een op maat gesneden advies te verstrekken.

mr. M. (Mieke) Verhoeff

mr. M. (Mieke) Verhoeff

Bouw- en vastgoedrecht, Contractenrecht, Franchise...

Over de auteur

Mieke Verhoeff is sinds april 2014 als advocaat werkzaam in de Rotterdamse vestiging van Justion Advocaten. Daarvóór is zij als advocaat bij werkzaam geweest bij een groot Rotterdams advocatenkantoor en een kantoor in het Westland. Mieke is gespecialiseerd in het ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht. Verder is zij werkzaam op de rechtsgebieden franchise, bouw- en vastgoedrecht, contractenrecht en insolventierecht.
< Naar overzicht