Blog Door mr. E. (Edwin) Bregonje

Aansprakelijkheid voor fouten in een door de franchisegever verstrekte omzetprognose

Handelt een franchisegever onrechtmatig door aan een franchisenemer een rapport te verstrekken met onjuiste gegevens? Die vraag was aan de orde in het op 24 februari 2017 door de Hoge Raad gewezen arrest.

In het op 25 januari 2002 gewezen ‘Paalman/Lampenier’-arrest oordeelde de Hoge Raad, dat een franchisegever onrechtmatig handelt en dus aansprakelijk is indien hij voorafgaand aan de totstandkoming van de franchiseovereenkomst een omzet-prognose aan de franchisenemer verstrekt, terwijl hij weet of behoort te weten dat die prognose fouten bevat en hij de franchisenemer niet op die fouten wijst.

Dat oordeel is door de Hoge Raad aangescherpt in de recente uitspraak. De Hoge Raad heeft namelijk aangegeven dat voornoemde regel geldt in de situatie, zoals in Paalman/Lampenier het geval was, dat de franchisegever het onderzoek en het opstellen van het daarop gebaseerde rapport aan een derde heeft uitbesteed. Heeft de franchisegever dat gedaan, dan mag hij op de juistheid van de omzetprognose vertrouwen. In beginsel kan er dan pas sprake zijn van onzorgvuldig handelen door de franchisegever indien hij weet of behoort te weten dat de omzetprognose fouten bevat en hij de franchisenemer daar niet op attendeert.

Als de franchisegever de omzetprognose zelf opstelt of deze op laat stellen door een persoon waarvoor hij aansprakelijk is op grond van de wet (een ondergeschikte, een niet-ondergeschikte (inhuurkracht, ZZP’er, etc.)  of een vertegenwoordiger) en de resultaten daarvan aan de franchisenemer verstrekt, dan is de franchisegever niet alleen aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid daarvan indien hij weet of behoort te weten dat de omzetprognose fouten bevat en hij de franchisenemer daar niet op wijst. De franchisegever is in zo’n geval ook aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van de omzetprognose indien onzorgvuldigheid van de franchisegever of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is, tot de fouten in het rapport heeft geleid.

Met andere woorden, ook als je als franchisegever niet bewust bent van fouten in een zelf opgestelde en verstrekte omzetprognose, kan je daarvoor aansprakelijk zijn.

Voor franchisegevers die zelf prognoses opstellen ten behoeve van een (aspirant)franchisenemer geldt met dit arrest nog meer dan voorheen dat grote zorgvuldigheid is geboden. De franchisegever is immers op grond van dit arrest sneller aansprakelijk voor fouten in een zelf opgestelde omzetprognose dan op grond van het Paalman/Lampenier-arrest werd aangenomen.

 Te verwachten valt dan ook dat franchisegevers gelet op dit arrest eerder een deskundige derde in zullen schakelen om een omzetprognose op te stellen, dan wel dat zij volledig afzien van het verstrekken van een omzetprognose.

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. E. (Edwin) Bregonje

Contracten en algemene voorwaarden, Fusie en overn...

Over de auteur

Mr. E. (Edwin) Bregonje is gespecialiseerd in het contractenrecht en heeft in 2012 de postacademische specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren met goed gevolg afgerond. Daarnaast legt hij zich toe op het ondernemingsrecht. Edwin is een oplossingsgerichte advocaat met een scherpe blik, slagvaardig waar nodig en steeds doortastend.
< Naar overzicht