Blog Door mr. R.M. (Ronald) Pieterse, mr. drs. J.J. (Jan) Jacobse

Onder de werktitel ‘Natje, Droogje, Zoutje’ verzorgen wij regelmatig lezingen voor waterbeheerders. Daarin geven wij dan een update geven van recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid voor waterbeheer. Een aantal van de onderwerpen uit deze lezingen bespraken wij in onze meest recente nieuwsbrief Special Overheid en willen wij graag ook door middel van deze blogserie onder uw aandacht brengen. In deel 7 van de serie een korte update over droogte en schade ten gevolge van verzilting:

Naast vernatting en verdroging, speelt ook de problematiek van verzilting steeds vaker een rol. In de Summertour die wij in juli 2021 mochten verzorgen voor Centraal Beheer en verzekerde waterbeheerders, hebben wij verzilting als onderdeel van een drieluik (natje, droogje, zoutje) besproken.

Verzilting kan ontstaan als gevolg van verdroging, maar ook als gevolg van andere oorzaken zoals de uitvoering van projecten waarbij zout water vrijkomt op plaatsen waar het eerst niet was.

De artikelen 1 en 56 van de Waterschapswet leggen waterschappen weinig tot geen beperkingen op in de wijze waarop zij hun publieke taak uitoefenen en de belangen die zij in dat kader willen behartigen c.q. de taken die zij in dat kader naar zich ‘toetrekken’.

Daarbij dienen waterschappen – of breder nog waterbeheerders – zich er wel rekenschap van te geven dat wanneer zij een bepaalde taak naar zich toetrekken, die taak als het ware geïncorporeerd wordt in de zorgplicht (‘goed waterbeheer’, art. 6:162 BW). Bij de vele projecten die waterbeheerders uitvoeren om droogte te bestrijden en/of het zoutgehalte in het oppervlaktewater op peil te krijgen, dienen zij er rekening mee te houden dat zij (civielrechtelijk) aan de lat kunnen staan voor de deugdelijke uitvoering c.q. de gevolgen daarvan, ook als het fout gaat. Vrijwillig is dus bepaald niet vrijblijvend.

Zo zijn wij bekend met niet-gepubliceerde rechtspraak waarin een waterschap aansprakelijk is gehouden voor het zoutgehalte in het oppervlaktewater, nadat dat gehalte was verhoogd als gevolg van het doorspoelen van een polder een stukje verderop. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen en wisselen wij hierover graag verder met u van gedachten.

Zie verder de delen 1 t/m 6 van onze blogserie, voor een update over: watersysteemtoets en riooloverstorten, stelplicht en bewijslast, ophogen van gronden, opstalaansprakelijkheid, droogte en strafvervolging bij het vangen van een bever.

Auteurs

< Naar overzicht